Kategorie
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Značky
 • Apricus
 • Atlantic ALFEA
 • HOTJET
 • NEOSOLAR
 • PROPULS SOLAR
 • MasterTherm
 • AlphaSol
 
Akční nabídka
 
Návštěvnost
00023981
 
Zelená úsporám
Spřátelené weby
 
Nejprodávanější
Fancoil FX-630 + regulace Fancoil FX-630 + regulace
14 985,85Kč  
Hotjet 20ONE2/EVI + 500L Hydrobox Hotjet 20ONE2/EVI + 500L Hydrobox
301 962,76Kč  
regulace regulace
1 161,60Kč  
Hotjet TUV 300l + solar Hotjet TUV 300l + solar
36 179,00Kč  
Fancoil FX-630 Fancoil FX-630
11 616,00Kč  
 
Doporučené
Hotjet 15ASK/EVI Hotjet 15ASK/EVI
149 600,00Kč  
5 z 5 hvězdiček!
MasterTherm BA30I MasterTherm BA30I
222 519,00Kč  
5 z 5 hvězdiček!
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021.

1. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ O NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM 2015

3. výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015. Poprvé je časově neomezená, o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se řídí heslem „kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci“.

Odhad NZU dotace

2. 11 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM

Některá pravidla jsou ve 3. výzvě nastavena jinak, než tomu bylo v rámci výzvy druhé.

 • Kdo může žádat o prostředky z NZÚ

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.

 • Nelze žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva

Fyzické osoby již nemohou žádat o finanční podporu na výměnu kotlů provedenou po 15. 7. 2015 včetně. Pro tyto účely slouží tzv. kotlíkové dotace.

 • Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

 • Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů

Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel smí získat maximálně 5 000 000 Kč.

 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů

O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.

 • Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost

Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.

 • Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů

Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.

 • V Moravskoslezském a Ústeckém kraji ještě výhodněji

Dotace pro majitelé rodinných domků v Ústeckém a Moravskoslezském kraji budou zvýšeny o 10 %. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka.

 • Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry

V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry. 

 • Dotace i na menší energetické úpravy

Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení.

 • Výše dotace se počítá paušálem

V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na m2 pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

Pozor! Po 1.7.2015 může instalovat obnovitelné zdroje tepla, které jsou financovány z dotačních zdrojů, pouze osoba, jež vlastní oprávnění dle zákona 406/2000Sb.

3. OBLASTI PODPORY PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Oblasti podpory rodinných domů se dělí do tří skupin, v rámci jedné žádosti je možné usilovat o prostředky z každé z nich.

Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů najdete v tomto dokumentu.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

+ zateplení obvodových stěn (maximální příspěvek 500 – 800 Kč/m2)

+ výměna dveří (2 100 – 3 800 Kč/m2)

+ výměna oken (2 100 – 3 800 Kč/m2)

+ zateplení střechy (500 – 800 Kč/m2)

+ zateplení stropu (330 – 550 Kč/m2)

+ zateplení podlahy (500 – 800 Kč/m2)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

+ výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (fixní dotace 300 000 Kč, u staveb s důrazem na OZE 450 000 Kč

C. Efektivní využití zdrojů energie

+ výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) – příspěvek 40-100 000 Kč

+ výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE (obnovitelných zdrojů energie) – 30-40 000 Kč

+ výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem (60-100 000 Kč)

+ instalace solárních termických systémů (35-100 000 Kč)

+ instalace fotovoltaických systémů (35-100 000 Kč)

+ instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (75-100 000 Kč)

- pořízení kotle na uhlí

- pořízení kotle na uhlí a biomasu

4. KDE A JAK ŽÁDAT O DOTACI Z NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM

Není-li stanoveno jinak, všechny dokumenty se předkládají v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále, nebo úředně ověřené kopii.

Žádost o dotaci se podává výhradně přes formulář na stránkách NováZelenáÚsporám.cz. Formulář je třeba po vyplnění vytisknout a podepsat.

Ve všech případech je nutné předložit tyto dokumenty:

 1. podepsaný formulář žádosti o podporu
 2. odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
 3. krycí list technických parametrů potvrzený žadatelem a energetickým specialistou

Ve specifických případech je k žádosti nutné předložit:

 • u památkově chráněných budov doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče
 • u podnikajících osob doklad o právní osobnosti
 • u rodinných domů ve spoluvlastnictví více osob (včetně SJM) souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
 • v případě zastoupení třetí osobou plnou moc

K průběhu realizace je nutné předložit:

 1. formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – nepředkládá se, když se o dotaci žádá zpětně
 2. originál nebo prostá kopie dokumentu ne starší 90 dní
 3. soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele
 4. originály nebo prosté kopie faktur za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací
 5. originály nebo prosté kopie potvrzení o úhradě

Ve specifických případech se k průběhu dokládá ještě:

 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo kopie
 • u oblastí podpory C doklad o dokončení realizace
 • u oblastí podpory A závěrečná zpráva odborného technického dozoru
 • u oblastí podpory B a C4 protokol o měření průvzdošnosti obálky budovy (blower door test)
 • v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory dokumenty k veřejné podpoře
 • pokud výrobek není vybrán ze Seznamu výrobků a tecnologií (SVT) dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků

5. TIPY A RADY PRO ŽADATELE O DOTACE

 • Vypočtěte si výši dotace

Pro odhad výše příspěvku můžete využít kalkulačku na webu programu. Stačí do ní zadat informace o nemovitosti a úsporném projektu. Čím vyšší úspory dosáhnete, tím vyšší dotace vám bude přidělena.

 • Průměrná výše dotace z programu Nová zelená úsporám

Od roku 2008 bylo mezi 74 tisíc žadatelů rozděleno celkem 20,2 miliardy korun. To znamená, že průměrná výše příspěvku z programu je 272 972 Kč.

S výzvami pro rodinné domy se počítá každoročně až do roku 2021, s výzvami pro bytové domy každoročně do roku 2019 a pro budovy veřejného sektoru se předpokládá vypisování výzev v letech 2019 – 2021.

 • Další informace

Více o dotačním programu Nová zelená úsporám 2015 se dozvíte na oficiálních stránkách programu nebo na KnaufInsulation.cz.

Pokud Vám tyto informace nestačí, neváhejte nás kontaktovat!

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Provided by Moolus

iTOP - Veřejný audit návštěvnosti stránek Evropský katalog  | Kompletně.cz  | NRX.cz |  TopLinks.cz |